ഈതോല്‍ ഒന്ന്മതി ഒരുതവണ തടവിയാല്‍ 60വയസ്സായവര്‍ പോലും 20വയസ്സായി മാറും