ഈചാറു മുടിയില്‍തേച്ചാ ഒരുമുടിയുടെ അടുത്ത്പത്ത് മുടികള്‍വളര്‍ന്നു കിട്ടും