തലമുതല്‍ കാല്വരെ രക്തയോട്ടംകൂട്ടി നീര്‍ക്കെട്ട് ഇല്ലാ താക്കും മുത്തശ്ശി വൈദ്യം