2മിനിട്ട് തേച്ചുനോക്കു മഞ്ഞകറ , വായ്നാറ്റംനീക്കി വെളുപ്പായിമാറും