ഒന്ന്ഉറങ്ങി എണീക്കുമ്പോൾതന്നെ കണ്ണിന് ചുറ്റുമുള്ള കറുപ്പ്മായും വീട്ടുമരുന്ന്