ഇത്മാത്രം വച്ചാല്‍മതി ഉറുമ്പ്‌,പാറ്റ,എലി,പല്ലി,മൂട്ട,വണ്ട്‌ഒരിക്കലും വരില്ല