നിങ്ങളുടെമുഖം കണ്ണാടിപോലെ മിന്നും ഒരുതവണ മാത്രംചെയ്യുക