ഒരു തവണ തേച്ചപ്പോള്‍ മുടികൊഴിച്ചില്‍ നിന്ന് മുടിതറതൊടും അളവില്‍ വളര്‍ന്നു തുടങ്ങി