ഞരമ്പ്കൊച്ചി പിടിത്തം കാല്‍ മരവിപ്പ് പരിഹാരംലഭിക്കാൻ ഇത്മാത്രം കുടിച്ചാല്‍മതി