കൈകാല് മരവിപ്പ് എന്നന്നേക്കുമായി ഒറ്റ നിമിഷ പരിഹാരം മുത്തശ്ശിപറഞ്ഞ നാടന്‍വഴി