നരച്ച മുടിയെ ഉടനെകറുപ്പാക്കണോ പനി കൂര്‍ക്ക ഇലഉണ്ടങ്കില്‍ മതി