ശരീരത്തില്‍ കെട്ടി നില്‍ക്കും യുറിക്ആസിഡ് വെളിയി വരുത്തും വേദനവാതം നീരും ശരിയാകും