എത്രനരച്ച മുടിയും ഒരുരാത്രികൊണ്ട്‌ ഇരട്ടികറുപ്പാകും