അംബാനിയുടെമകന്‍ 108കിലോയില്‍ നിന്ന് 60കിലോ എത്തിയത്ഇങ്ങനെയോ