മല്ലിയുടെകൂടെ ഇത്ചേര്‍ത്ത് കുടിച്ചാല്‍വണ്ണം ഇരുന്നാലും ഈര്‍ക്കില്‍ പോലെമെലിയും