രാത്രിയില്‍പാലില്‍ മഞ്ഞള്‍ചേര്‍ത്ത് കുടിച്ചാഎന്ത് നടക്കുംഅറിഞ്ഞാല്‍ കണ്ണ്‍തള്ളും