ദിവസംമൂന്നെണ്ണം വീതംകഴിച്ചാല്‍ ജീവിതത്തില്‍ കണ്ണടവെക്കേണ്ടിവരില്ല