വയറ്ശുദ്ധമാകും തലകറക്കം ക്ഷീണംഉണ്ടാവില്ല ഊര്‍ജ്ജത്തോടെജോലി ചെയ്യാം