കൈപിടിയില്‍ തുങ്ങാത്ത അളവില്‍നീളത്തില്‍ മുടി കിട്ടാന്‍ വെളിച്ചെണ്ണയില്‍ഇത് ചേര്‍ക്കു