ഇത്ഒരു സ്പൂണ്‍മാത്രം കഴിച്ചാല്‍ ഒരിക്കലുംഗ്യാസ് ട്രബിളും , ചാടിയവയറും കാണില്ല