2സ്പൂണ്‍ 5ദിവസം കഴിച്ചാഅഴുക്കടിഞ്ഞ ശ്വാസ കോശം ശുദ്ധമാക്കി ചുറുചുറു ക്കോടെ ജോലി ചെയ്യും