ഇതൊന്ന്മതി കൊഴിഞ്ഞമുടി കിളിര്‍ക്കുംമുഖം വെളുക്കുംകാഴ്ച്ച ഇരട്ടിക്കും തടികുറയും