കല്യാണഫേഷ്യല്‍ വേണ്ടതൈരിനൊപ്പം ഇത്5 മിനിറ്റില്‍നിങ്ങ മുഖംനിരന്തരമായി വെളുക്കും