ശാസ കോശ നെഞ്ചിലെകഫം ഒരുരാത്രിയില്‍ മലത്തിലൂടെഅലിഞ്ഞു വെളിയിലാകും ഇത്മതി