3ദിവസം രാത്രിഉറങ്ങും മുന്‍പ്ഇത് തടവിയാല്‍മുഖം വെളുപ്പാക്കും