ഇത്കഴിച്ചാല്‍ ഒരിക്കലുംകാല്മുട്ട് വേദനഇടുപ്പ് വേദനപുറം വേദനവരില്ല