കാലത്ത്വെറും വയറ്റില്‍ ഒരുസ്പൂണ്‍ കഴിച്ചാ മതി എത്രചാടിയ വയറുംവന്ന വഴിപോകും