കാൽസ്യംകുറവ് മുട്ട്വേദന , തേയ്മാനം, കഴുത്ത്വേദന , പുറംവേദന ശെരിയാകും