6മണിക്കൂര്‍ കൊണ്ട് നരച്ചമുടി കറുപ്പായി വൈറലായക്രീം