70വയസ്സുകാരനും 20വയസ്സുള്ള യുവാവാകും ഇത്കുടിച്ചാല്‍