ഇത്കുടിച്ചാല്‍ മൂന്ന്മിനുട്ടുകൊണ്ട് വയറിളക്കംമാറും