ഉറക്ക കുറവുണ്ടോ ഇനിപെട്ടന്ന് ഉറങ്ങാംശരീരത്തിന് ഊര്‍ജ്ജവുംലഭിക്കും