കുഴ നഖം ഉണ്ടോ ഇതുചെയ്താൽ പത്തുമിനിറ്റിൽ കാര്യംനടക്കും മാറി കിട്ടും