ശരീരത്തിൽവിഷാംശങ്ങൾ പുറത്ത്‌കളഞ്ഞു രക്തംശുദ്ധമാക്കി അനാവശ്യവയറു കുറയ്ക്കും