ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങുമതി എത്രചുരുണ്ട് കെട്ടുപിണഞ്ഞ മുടിയുംനേരെ stright ആവും