ഈരുംപേനും ഒരുരാത്രി കൊണ്ട്‌ പോകുംപിന്നെ ജീവിതത്തില്‍ഉണ്ടാവില്ല |