പേരമരംനിറയെ പേരയ്ക്കകായ്ക്കും പടുകൂറ്റന്‍മരമായി വളരും ഇത്ചെയ്യൂ