വെളുത്തുള്ളിയില്‍ ഇത്ചേര്‍ത്ത് കഴിക്കൂ 6ദിവസം 21കിലോ കുറയും