കൊതുക്ജില്ല വിട്ട്പോകും നിങ്ങളുടെവീടിന്‍റെ നിഴല്‍കണ്ടാല്‍