5 മിനുട്ടു കൊണ്ട് അരിമ്പാറ കൊഴിഞ്ഞു പോകും ഇത്പുരട്ടിയാല്‍