എത്രവണ്ണത്തില്‍ ഇരുന്നാലും പിന്‍ ഭാഗം ചത,വയറ്,തുട വണ്ണം കുറയാന്‍ ഇതു മതി