80വയസ്സിലും പുറംവേദന വരില്ലകൈ കാല്‍മുട്ട് ഇടുപ്പ് വേദനവരില്ല