മുട്ട് വേദന എല്ല്തേയ്മാനം ഒരു മിനിറ്റില്‍സുഖപ്പെടും ഒരിക്കലുംവരില്ല അനുഭവസത്യം