ഇടക്ക്മുടി കൊഴിയുന്നുണ്ടോ വെളിച്ചെണ്ണയില്‍ ഇത്ഇടുക വിശ്വസിക്കാത്തഅളവില്‍ വളരും