ഇത്ഒരു ഗ്ലാസ്സ് തി നെഞ്ചിലെ കഫ ക്ലീന്‍ ആക്കിവിട്ടുമാറാത്ത ചുമജലദോഷം ഇനിവരില്ല