മുഖത്തെ ഓരോമുക്കിലും മൂലയിലും പോയിവെളുപ്പിക്കും വീട്ടിലുള്ള വസ്തുമതി