ഇതുഒന്നിൽ പലരോഗങ്ങളും പനി ചുമ ഛർദിൽ വയറിളക്കം കാണാതെ പോകും