ശ്വാസം മുട്ട് തൊണ്ടവേദന ചുമകഫം പനിസുഖപ്പെടുത്തും വീട്ടുവൈദ്യം