ചാടിയവയറ് തൊട ,ഇടുപ്പ്, ഉൾവലിഞ്ഞ രഹസ്യംവേഗം വയറിലെ കൊഴുപ്പ്ഇളക്കണോ