2മിനിറ്റ് മതിശരീരത്തിലെ അമിതചൂട് വെപ്രാളംതലയിലെ ചൂട്കാണാതെ പോകും